Visitatierapport 2017 - 2021

3B Wonen heeft begin 2022 een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke visitatiecommissie, samengesteld door de organisatie Raef!ex, is aan de slag geweest.

Wat houdt maatschappelijk visiteren in?
De commissie onderzoekt of de corporatie de goede dingen doet, en hoe ze dat doet. De commissie kijkt hierbij naar de prestaties van de afgelopen vier jaar en naar de borging voor prestaties in de toekomst. Naast de verplichting eens per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren, was voor 3B Wonen een belangrijke reden voor de visitatie: de blik van de belanghebbenden. Belangrijke vragen voor 3B Wonen: zijn de nieuwe accenten die in het actuele koersplan worden gelegd zichtbaar voor de belanghebbenden? En de sturing op de kwaliteit van het vastgoed en het betaalbaar houden van de woningen? Wat betekenden ontwikkelingen in de organisatie voor de belanghebbenden? Met de visitatie legt de corporatie verantwoording af aan de omgeving over de prestaties in het verleden, maar deze is vooral ook bedoeld om van te leren.

Resultaten vier prestatievelden
De commissie beoordeelt de corporatie op basis van gedegen onderzoek naar stukken en verslagen en houdt interviews met interne en externe belanghebbenden. Met deze informatie vormt de commissie zich een oordeel over vier prestatievelden.
Dit zijn de scores van 3B Wonen op deze velden:

  • Presteren naar Opgaven en Ambities                7,4
  • Presteren volgens Belanghebbenden                 7,4
  • Presteren naar Vermogen                                 7,0
  • Presteren ten aanzien van Governance             7,0

3B Wonen scoort mooie cijfers en geeft een beeld van een degelijke corporatie die goed presteert. De cijfers zijn gemiddeld wel iets lager dan vier jaar geleden. Dit heeft ook te maken met een aanpassing in de methodiek van de visitatie die zorgt dat scores overall lager uitvallen dan bij de vorige methodiek.

Experimentele status
Bijzonder is dat de uitgevoerde visitatie een experimentele status heeft gekregen. Dit betekent concreet dat het oordeel over de standaardperiode van vier jaar (2017-2020) in dit geval is uitgebreid met een vijfde jaar, 2021. Dit maakte het rapport actueler en de leerpunten die eruit naar voren komen bruikbaarder. Om onze leerdoelen voor een volgende visitatie concreter te maken hebben wij onze samenwerkingspartners gevraagd deze met en voor ons te formuleren in een speciale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn heldere doelen gesteld waar wij de komende drie jaar mee aan de slag gaan.

Documenten
Wij verwijzen u graag naar het volledige visitatierapport. U kunt het hier downloaden.