Uw privacy

Privacy statement
Als woningcorporatie ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders te verwerken. 3B Wonen neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
 2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
 3. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
1. Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van u:
Naam en persoonsgegevens. Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, historische adressen, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.
2. Betaalgegevens. Dit zijn uw rekeningnummer, creditcardgegevens, betaalhistorie en inkomenstoets.
3. Bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn medische gegevens, zoals geestelijke gezondheidszorg. Gegevens over crimineel gedrag, zoals een wietplantage. Hieronder valt ook een kopie van uw legitimatiebewijs, omdat hier een BSN op kan staan.

3B Wonen heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 

 • Huur en verhuur: u kunt hierbij denken aan het uitvoeren van de huurovereenkomst, het berekenen en vastleggen van inkomsten, het innen van huren (inclusief het uithanden geven van achterstanden), onderhoud en reparatie, het behandelen van geschillen en de controle door de accountants;
 • Sociaal beheer: hierbij kunnen we denken aan het opslaan en delen van de noodzakelijke persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude of hennepteelt te bestrijden en om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren;
 • De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;
 • Archiefbestemming: persoonsgegevens voor het archiefbeheer, wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek;
 • Documentenbeheer: verwerkingen van inkomende en uitgaande documenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld postregistratie en e-mailarchivering;
 • Videocameratoezicht: in het kader van de beveiliging, met behulp van duidelijk zichtbare videocamera's, van personen, gebouwen, terreinen en zaken;
 • Overig intern beheer: persoonsgegevens die noodzakelijkheid om de woningcorporatie goed te runnen.
  Voor welke diensten gebruiken wij uw gegevens?
 • Verhuren van een woning: Voor het verhuren van een woning gebruikt 3B Wonen gegevens uit categorie 1, 2 en 3.
 • Overige verwerkingen: Daar waar nodig gebruikt 3B Wonen persoonsgegevens uit alle categorieën. Dit kan zijn door het gebruik van de klantenservice door de klant, het uitvoeren van een onderzoek bij overlast, bij het afhandelen van juridische geschillen.

Cookies op onze website

3B Wonen verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op de website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.
3B Wonen verwerkt op haar website de informatie om in te kunnen loggen op klantportalen, maar ook de gegevens die u invult bij een contactformulier op de website. Op de website van 3B Wonen worden daarnaast algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s, de weg die bezoekers bewandelen en andere webstatistieken. Met deze gegevens kan 3B wonen de website optimaliseren.
Om deze gegevens te verzamelen maakt 3B Wonen gebruik van zogeheten cookies. Een klein tekstbestandje wordt bij uw bezoek aan de website naar uw computer gestuurd. Cookies slaan gebruikersinstellingen en andere informatie op en zijn bedoeld om u te herkennen bij een volgend bezoek en het gebruik van de website van 3B Wonen makkelijker te maken voor u. Wilt u de website zonder cookies bezoeken? Dan kunt u uw instellingen van uw browser hierop aanpassen.

Uw gegevens aan derden verstrekken

3B Wonen verstrekt alleen uw gegevens aan andere partijen die wij zelf inschakelden voor de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Dit zijn bijvoorbeeld glazenwassers en elektriciens. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals het adres en een eventueel telefoonnummer voor het maken van een afspraak. Daarnaast maakt 3B Wonen gebruik van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. Deze leveranciers zijn onze verwerkers en dat betekent dat wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.
3B Wonen heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.
3B Wonen is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.
3B Wonen kan op grond van samenwerkingsconvenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen. De gegevensuitwisseling vindt binnen de wettelijke kaders plaats en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is.
In alle andere gevallen vragen we u om toestemming, die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd.
Onze medewerkers zijn geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Bewaartermijnen

3B Wonen bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de soort gegevens.
Wanneer de termijnen verstreken zijn worden uw gegevens handmatig verwijderd/vernietigd door 3B Wonen. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.
Het is mogelijk dat er in het verleden gegevens in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig doormiddel van natuurlijk verloop.

Uw rechten rondom uw persoongegevens

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer, via privacy@3bwonen.nl. U heeft daarnaast altijd de volgende rechten:

 • Recht op inzage en afschrift
  U heeft het recht de eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien gegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin betrokkene inzage wenst, dan worden deze gegevens afgeschermd.
 • Recht op correctie
  U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering
  U heeft het recht om 3B Wonen te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:
  1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
  2. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  3. u uw toestemming intrekt (indien de verwerking hierop is gebaseerd).
 • Recht op verzet
  U heeft het recht zich tegen een bepaalde verwerking of verstrekking aan een bepaalde ontvanger te verzetten. Daartoe moet u (zwaarwegende) persoonlijke omstandigheden aanvoeren. 
 • Recht van beperking
  De betrokkene heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen in onder andere de volgende gevallen: betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  Wij behandelen uw aanvraag binnen vier weken.

Wijzigingen van het privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan, raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.


Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@3bwonen.nl.