Governance Code

Het doel van de governance code voor woningcorporaties is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De governance code is een niet vrijblijvende richtlijn voor de sector. Iedere corporatie wordt geacht de code in acht te nemen, dan wel daar gemotiveerd van af te wijken. 3B Wonen onderschrijft de governance code.

Vijf principes
De code is ingedeeld in vijf principes:

  1. Bestuur en raad van commissarissen hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
  2. Bestuur en raad van commissarissen zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
  3. Bestuur en raad van commissarissen zijn geschikt voor hun taak.
  4. Bestuur en raad van commissarissen gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
  5. Bestuur en raad van commissarissen beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

Bestuur en raad van commissarissen hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijk opdracht
Voor bestuur en raad van commissarissen staat het behalen van maatschappelijke resultaten voorop. Dat vraagt om een organisatie met een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. Bestuur en raad van commissarissen hebben daarbij een voorbeeldfunctie.

Bestuur en raad van commissarissen zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af
Het bestuur is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over de maatschappelijke en financiële prestaties van de woningcorporatie en over de gemaakte strategische keuzes. De raad van commissarissen is aanspreekbaar op het gehouden toezicht en legt hierover verantwoording af. Jaarlijks vermelden wij in ons jaarverslag hoe wij de principes van de code hebben toegepast. Wanneer wij afwijken van bepalingen, leggen we uit waarom we dat doen. In ons jaarverslag 2018 is het hoofdstuk Governance opgenomen evenals het Jaarverslag van de raad van commissarissen .

Bestuur en raad van commissarissen zijn geschikt voor hun taak
Het vervullen van de maatschappelijke opdracht van woningcorporaties vraagt om een deskundige bestuurder en op hun taak berekende toezichthouders, die permanent investeren in hun kennis en kunde. Daarom moeten bestuur en raad van commissarissen zo zijn samengesteld dat de leden elkaar aanvullen en scherp houden.

Bestuur en raad van commissarissen gaan in dialoog met belanghebbende partijen
De maatschappelijke doelen van de corporatie worden in samenspraak met bewoners en gemeente vastgelegd in prestatieafspraken. Daarnaast hebben corporaties oog voor andere belanghebbende partijen en staan open voor feedback over de keuzes die zij maken over de inzet van maatschappelijke middelen.

Bestuur en raad van commissarissen beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten
Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Het bestuur is verantwoordelijk voor goede risicobeheersing en de raad van commissarissen houdt hierop toezicht.